Fшlg oss pе:

Vedtekter for Tolkebyråenes Bransjeforening i Norge - TBBF Norge

§ 1 Navn og formål
Bransjeforeningen for private Tolkebyråer i Norge (heretter kalt TBBF) har som hovedmål å bidra aktivt til videreutvikling og kvalitetssikring av likeverdige tjenester, i kommunikasjonen der de som har behov for å føre en dialog, snakker forskjellige språk.

TBBF vil bidra til å skape gode forhold og samarbeidsrelasjoner mellom tolkebyråer, og arbeide for at det gjennom ryddige og gode rammevilkår utvikles medlemsbedrifter som framstår som en kvalitativ viktig ressurs i et samlet tolkemarked.

TBBF vil arbeide for at tolker skal ha stor tilgang på utdannelsestilbud og inneha trygge, stabile og ryddige arbeids- og lønnsvilkår.

TBBF skal være private tolkebyråers samtalepartner og talerør med offentlig faginstans, andre offentlige myndigheter, og eventuelt andre aktuelle instanser.

TBBF er uavhengig av politiske, kommersielle, etniske og økonomiske interesser.

TBBF skal arbeide for å skape bred forståelse for tolkeformidlers rolle i det offentlige rom.

§ 2 Medlemskap
Som medlemmer kan opptas registrerte private foretak som formidler tolketjenester ved å benytte seg av underleverandør.

Medlemskapet forplikter til å følge de vedtekter, formål, interesser og etiske retningslinjer som er førende for TBBF.

Medlemskapet forplikter seg til å føre kvalitetskontroll i hele driften - fra leverandørenes og medarbeidernes kompetanse til avviksregistrering.

§ 3 Utelukkelse
Medlemmer som handler i strid med TBBFs vedtekter, eller på annen måte motarbeider eller er til skade for foreningen, kan av generalforsamling utelukkes fra TBBF.
Innstilling om utelukkelse utarbeides av styret, og sendes etter fattet vedtak i generalforsamlingen rekommandert til medlem som er utelukket.

§ 4 Kontingent
Generalforsamlingen fastsetter TBBFs kontingent, som skal være lik for alle medlemmer, og er gjeldende fram til neste års ordinære generalforsamling. Kontingenten skal primært dekke foreningens løpende utgifter.

Kontingenten innkreves forskuddsvis hvert kvartal av kassereren, med forfall pr 30 dager.

Forfalt, ikke innbetalt kontingent, kan føre til tap av rettigheter i TBBF. Medlemmer som skylder siste års kontingent kan utelukkes fra foreningen. Et samlet enig styre har fullmakt til å ekskludere og gjenoppta medlemmer pga ikke innbetalt kontingent. Dersom dette ikke oppnås skal avgjørelse fattes av generalforsamlingen.

Medlemmer som er utelukket pga manglende kontingent, kan igjen opptas som medlem når alle kontingentrestanser er innbetalt.

§ 5 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet og er berettiget til å behandle alle foreningens forhold.

Generalforsamlingen avholdes årlig innen utgangen av mai måned.

Innkalling til generalforsamling skjer ved rekommandert brev med minst 1 - en måneds varsel.

Følgende dagsorden følges:

1. Åpning
2. Valg av dirigent og to representanter til å undertegne protokollen
3. Beretning for foreningens virksomhet siste kalenderår
4. Behandling av revidert årsregnskap
5. Vedtektsendringer
6. Innkomne saker. Disse må være styrets leder i hende senest 3- tre uker før generalforsamling
7. Fastsettelse av budsjett, kontingent og eventuelle avgifter kommende år
8. Valg av styre inkludert leder
9. Valg av valgkomitè
10. Valg av revisor
11. Tid og sted for neste generalforsamling

Beslutning om ekstraordinær generalforsamling holdes når et samlet styre eller minst 20% av medlemmene krever det, og kalles inn med 1 - en - måneds varsel.
Ekstraordinær generalforsamling skal kun behandle saker nevnt i innkallingen.

Beslutninger på generalforsamlinger avgjøres ved håndsopprekning. Skriftlig avstemming avholdes hvis 1 - ett - medlem forlanger det. I tilfelle stemmelikhet er et framsatt forslag forkastet.

Hvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen.

Såfremt et medlem er forhindret fra å møte, kan medlemmet stemme ved skriftlig fullmakt, som skal være lederen i hende før generalforsamlingen.

Endring av foreningens vedtekter krever 2/3 del av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmers stemmer for forslaget. Lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig.

§ 6 Styret
Styret er TBBFs høyeste myndighet mellom generalforsamlingene og bør bestå av:

- Leder
- Nestleder
- Sekretær
- Kasserer
- 2 styremedlemmer med personlige vararepresentanter

Styremedlemmer som ikke kan møte til avtalte møter plikter selv å gi beskjed om dette i god tid til styrets leder. Med hensyn til organisasjonstilknytning og foretaksform er det ønskelig med mest mulig spredning av styrerepresentantene.

Ved stiftelsesmøte velges leder, sekretær og 1.te styremedlem + personlig vararepresentant for 2 år. De andre velges for ett år. Gjenvalg kan finne sted.
Senere velges styrerepresentanter for to år.

Styrets leder representerer foreningen i alle anliggender. Ved første styremøte etter generalforsamlingen / stiftelsesmøtet fordeles oppgaver og ansvar tilpasset styremedlemmenes kapasitet og muligheter.

Styret kan beslutte å nedsette arbeidsutvalg bestående av enkeltmedlemmer med særlige kompetanseområder, etter behov som fremkommer.

Styret er beslutningsdyktig når minst 50% av styremedlemmene er tilstede på styremøtet. Leder eller nestleder må være tilstede. Leder har dobbeltstemme ved likt stemmetall.

§ 7 Media / Annen kommunikasjon
Hver bedrift kan uttale seg på egen bedrifts vegne. Uttalelse og kommunikasjon på vegne av TBBF skjer ved leder eller den person som leder delegerer ansvar for å uttale seg på vegne av TBBF.

§ 8 Revisjon / økonomi
Generalforsamlingen velger revisor til revisjon av foreningens regnskap. Revisor kan gjerne være ett av foreningens medlemmer.

Styrets leder og kasserer tegner i fellesskap foreningen utad i juridiske og økonomiske spørsmål. Det dekkes ikke lønnsutgifter for styrearbeid. Kun faktiske reise- og styreutgifter refunderes.

Beslutningsdyktig styre må godkjenne alle styreutgifter utover helt ordinære driftsutgifter (kontorutgifter).

§ 9 Oppløsning av foreningen
Generalforsamlingen beslutter foreningens oppløsning og hva foreningens eventuelle formue skal anvendes til.

tbbf · c/o Salita TT AS · Pilestredet 17, 0164 OSLO · Tlf. 95 77 49 63 · Epost: styreleder@tbbf.no